Tag: Bar Raid Bombay Fancy Bar par MRA Police ki raid 9 arrested 4 girls rescued at Masjid Bundar South Mumbai